Ga naar de inhoud
Zorgcampus Poortlaan - Kerkstraat

Nieuwbouw

Wassenaarsche Bouwstichting werkt op de locatie Poortlaan/Ridderlaan/Kerkstraat aan verschillende nieuwbouw plannen. De locatie is deels in gebruik bij de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ). Het eerste nieuwbouwcluster is ten behoeve van deze organisatie gerealiseerd,  en voorjaar 2019 opgeleverd en in gebruik genomen. Het gaat om kleinschalig groepswonen voor ouderen, ter vervanging van het naastgelegen en verouderde Huize Willibrord.

Wassenaarsche Bouwstichting werkt op de locatie Poortlaan/Ridderlaan/Kerkstraat aan verschillende nieuwbouw plannen. De locatie is deels in gebruik bij de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ). Het eerste nieuwbouwcluster is ten behoeve van deze organisatie gerealiseerd,  en voorjaar 2019 opgeleverd en in gebruik genomen. Het gaat om kleinschalig groepswonen voor ouderen, ter vervanging van het naastgelegen en verouderde Huize Willibrord.

Met de verhuizing van SWZ naar de nieuwbouw kan het bestaande verouderde verzorgingshuis op deze locatie, samen met de laatste aanleunwoningen worden gesloopt om plaats te maken voor 93 nieuwbouwwoningen. Het plan bestaat uit vier woonblokken. Een woonblok met 30 sociale huurwoningen, twee blokken met in totaal 44 middel-dure huurwoningen en een blok met 19 koopwoningen. Het plan is in een uitgebreid participatietraject met de buurt ontwikkeld.

De sloop start in het najaar van 2021. Naar verwachting kan de nieuwbouw voorjaar 2023 worden opgeleverd.

Het oude Huize Willibrord is verlaten en wordt voorlopig beheerd en tijdelijk gebruikt door Ad Hoc. Voor dit deel van de locatie wordt nu ook nieuwbouw voorbereid.

In samenspraak met buurtvereniging Burgwey is hiervoor in 2018 een participatietraject opgezet. Direct omwonenden zijn uitgenodigd om deel te nemen in een plangroep. De plangroep is gevraagd aan de hand van mogelijke invullingen (‘plannen’) voor de locatie, kaders te benoemen voor het in opdracht van de Wassenaarsche Bouwstichting te ontwikkelen bouwplan. De plangroep stond onder onder leiding van een onafhankelijke procesmoderator. Een van de eerste stappen in dat proces was een zorgvuldige architectenselectie. Uit drie kandidaten is KVDK Architecten uit Noordwijk door de plangroep voorgedragen. De architect heeft de plangroep verder begeleid en ondersteund bij het planproces. Voor vormgeving/inrichting van de buitenruimte is Lagendijk Tuin- en Landschapsarchitecten aangetrokken.

 

Parkeren bij de zorgcampus

Parkeren is bij elk nieuwbouwplan een aandachtspunt. Niet alleen voor ons als plannenmakers, maar ook voor omwonenden en uiteraard de nieuwe bewoners. Niemand heeft baat bij een tekort aan parkeerplaatsen. Een goede balans op basis van een deskundig advies is een belangrijk onderdeel van ons werk en de vergunningaanvraag. Onnodig groen opofferen voor parkeerplekken die niet gebruikt worden, ook dat maken wij mee, vinden wij ook niet verstandig. Over parkeernormen kan eindeloos worden gesproken, uiteindelijk gaat het bij mogelijke overlast om het feitelijk autobezit en parkeergedrag van oude en nieuwe bewoners.

De nieuwbouw op de zorgcampus is zorgvuldig en in samenspraak met vertegenwoordigers uit de buurt (plangroep) voorbereid en ontwikkeld. Een van de details in het plan betreft de parkeervoorzieningen. Dit is een belangrijk aandachtspunt mede omdat de nieuwbouw midden in een bestaande woonwijk wordt gerealiseerd. In onderstaande toelichting gaan wij op verschillende aspecten van de parkeeroplossing in.

Onderdeel van het planproces is kwantitatief onderzoek naar de parkeersituatie. Dat onderzoek is uitgevoerd door Goudappel Coffeng een gerenommeerd landelijk adviesbureau op het gebied van mobiliteit en ruimte. Dat heeft geresulteerd in de volgende bevindingen.

Bij het in 2019 opgeleverde nieuwe zorgcentrum (cluster 1) 1 zijn 46 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarbij is ook alvast een deel van de parkeerplaatsen voor de resterende nieuwbouw gerealiseerd. Hierdoor is nu sprake van een overmaat aan parkeren. Er is een restcapaciteit van 28 parkeerplaatsen die door de bewoners en bezoekers kan worden gebruikt. Bij cluster 2 en 3 worden nog eens 79 parkeerplaatsen gerealiseerd. Voor de 30 sociale huurwoningen en 63 overige woningen zijn dus 107 parkeerplaatsen beschikbaar. Dit is ruim voldoende om voor iedere woning in ieder geval een auto op het terrein van de zorgcampus te parkeren. Nieuwe bewoners hoeven dus niet in de omliggende straten te parkeren. In de omliggende straten is volgens Goudappel Coffeng met circa 28 beschikbare plekken op straat in de parkeerbalans gerekend. Het is relevant om te vermelden dat er ook restcapaciteit is de straten direct grenzend aan cluster 1. Daar is geen rekening mee gehouden.

Volgens ons is het parkeren goed opgelost. Een parkeergarage waarvoor enkele omwonenden blijven pleiten is niet nodig en is ook nooit besproken met de plangroep. Zo’n oplossing is zeer kostbaar, veroorzaakt bij de bouw veel overlast (veel langere bouwtijd, grondwaterbemaling enz.) en heeft grote invloed op de parkachtige opzet van de openbare ruimte.

Details