Visitatie

Als lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties zijn wij verplicht om ons één keer per vier jaar te laten visiteren. Een visitatie wordt uitgevoerd om ons te verantwoorden over de keuzes die we maken en over ons maatschappelijk presteren. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop wij belanghouders betrekken en hoe de kwaliteit van het intern toezicht is geborgd. In feite wordt de spiegel voorgehouden. De uitkomsten worden gebruikt om ervan te leren.

In 2016 heeft de derde verplichte vierjaarlijkse visitatie plaatsgevonden.

De visitatiecommissie oordeelt dat de Wassenaarsche Bouwstichting een sociale, betrokken en dienstbare corporatie is die zich sterk inspant om invulling te geven aan de volkshuisvestelijke opgave. De corporatie wordt getypeerd als echte ‘doe-corporatie’: actief, praktisch en oplossingsgericht. De aandacht voor de huisvesting van senioren en andere bijzondere doelgroepen wordt herkend alsmede de goede kwaliteit van de woningen is goed en het niveau van de dienstverlening. De betaalbaarheid van de woningvoorraad is mede door de forse verbetering van de energieprestaties gewaarborgd.

Tijdens interviews met de visitatiecommissie hebben de belanghebbenden aangegeven dat de relatie over het algemeen goed is en de communicatie de afgelopen jaren sterk verbeterd is.

Er is waardering voor de prestaties van de corporatie en de actieve rol die belanghebbenden krijgen bij de beleidsvorming. Over de financiën merkte de commissie op dat het vermogen voldoende is benut om volkshuisvestelijke opgaven te realiseren. De financiële continuïteit is in de afgelopen jaren voldoende gewaarborgd. Punten van aandacht voor de komende periode zijn onder andere: het beheersen van de bedrijfslasten, open gesprekken met belanghebbenden en doelen meetbaar en toetsbaar formuleren.

Op 6 april 2017 hebben wij het visitatierapport met de stakeholders besproken.

 Bekijk hier de volledige rapportage, en de reactie van de directie.
 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl