Zorgcampus Ridderlaan / Poortlaan

Zorgcampus Ridderlaan / Poortlaan

Midden in de wijk Burgwey staat nu nog het voormalig verzorgingstehuis St Willibrord en de aanleunwoningen Ridderhof. Omdat het gebouw sterk verouderd was, is de Wassenaarsche Bouwstichting in 2010 gestart met de ontwikkeling van Ridderlaan/Poortlaan tot Zorgcampus.

Inmiddels is in 2019 de eerste fase opgeleverd, in de vorm van een verzorgingstehuis met intramurale zorgeenheden voor de zorgorganisatie SWZ. De nieuwbouw bestaat uit drie vrijstaande urbanvilla-achtige gebouwen in 4 lagen in een parkachtige omgeving. De architect is Satijn+ uit Born.

 

 

 

 

 

 

 

De tweede fase van de Zorgcampus is bedoeld voor ouderen die op enig moment comfortabeler willen wonen, op een centrale plek in het dorp, met als dat nodig is ook zorg aan huis. De Wassenaarse Bouwstichting herontwikkelt dit gebouw uit begin jaren 80 in twee fases tot een Zorgcampus.

Voor fase 2 van de Zorgcampus is vanaf halverwege 2018 in zorgvuldig overleg met de omgeving gewerkt aan een plan voor 93 appartementen. Dit gebeurde in een door de WBS en buurtvereniging Burgwey opgerichte plangroep, bestaande uit 7 buurtbewoners, de ontwikkelaar van de WBS en de projectleider van de gemeente. De plangroep werd ondersteund door procesmanager Marc Numann, Newman in Town. De plangroep heeft zelf een architect geselecteerd. Dit is Ruud van der Kroft van KvdK-architecten. Voor het ontwerp van de buitenruimte is René Lagendijk betrokken; dezelfde landschapsontwerper die ook de tuin van fase 1 heeft ontworpen.

Inmiddels ligt er een definitief ontwerp op basis van het werk van de plangroep. Daarmee is het moment gekomen om de plannen voor deze locatie aan de buurt te presenteren. Normaal gesproken zou de ALV van de Buurtvereniging Burgwey hiervoor het ideale moment zijn. Door de coronamaatregelen is dit echter niet mogelijk. Daarom presenteren wij de plannen op deze website.

Het werk van de plangroep

De leden van de plangroep hebben zich aangemeld naar aanleiding van een presentatie in de ALV van Burgwey op 5 maart 2018. De plangroep heeft in 8 bijeenkomsten stapsgewijs gewerkt aan een afwegingskader en een hierop gebaseerd planvoorstel. Alle bijeenkomsten zijn vastgelegd in een logboek, waardoor de gemaakte keuzes transparant en voor iedereen te volgen zijn.

De plangroep heeft zich vooral gericht op architectuur, stedenbouwkundige inpassing, parkeren en terreininrichting. De plangroep was vrij om hierin zijn eigen keuzes te maken. De WBS stuurde op programma (ouderen, verdeeld over een mix van sociale woningbouw en vrije sector), omvang (ongeveer hetzelfde oppervlak als het bestaande gebouw) en op het onderzoeken van twee varianten (hergebruik bestaande gebouw en sloop-nieuwbouw).

De plangroep heeft stapsgewijs gewerkt, beginnende bij de inventarisatie van wensen en ambities. Via een variantenstudie is uiteindelijk een voorkeursmodel gekozen, dat vertaald is een set algemene ontwerpprincipes. Het voorkeursmodel is uitgewerkt tot schetsontwerp en vervolgens tot voorlopig ontwerp en uiteindelijk tot definitief ontwerp.

De sfeer in de plangroep was constructief en open. Er is met veel plezier gewerkt en er was veel ruimte voor het onderzoeken en bespreken van de plannen die op tafel kwamen.

Ontwerpprincipes

De ontwerpprincipes die de plangroep heeft vastgesteld vormen samen het kader waar het ontwerp aan moet voldoen. Deze zijn opgesteld als houvast, omdat er in de uitwerking tot voorlopig ontwerp en definitief ontwerp altijd nog zaken veranderen. De ontwerpprincipes zijn o.a.:

Architectuur

 • Passend in de buurt (baksteen) en bij fase 1 qua materialisering, maar niet alle nieuwbouw exact hetzelfde, om te voorkomen dat het geheel oogt als één massief gebouw.

 • Schuine kappen hebben duidelijk de voorkeur

 • Gelede gevels om de gebouwen optisch kleiner te maken

 • Entrees zodanig positioneren dat de parkeerplaatsen op eigen terrein hier logisch op aansluiten. Dit zorgt dat de parkeerplaatsen op eigen terrein als eerste worden gebruikt en niet de plekken langs de weg.

Stedenbouw

 • De plangroep heeft zijn duidelijke voorkeur uitgesproken voor totale nieuwbouw boven hergebruik hoofdgebouw

 • 4 losse gebouwen (bij nieuwbouw) of hergebruik van het oude hoofdgebouw i.c.m. 1 nieuwbouwblok

 • Bouwen in 4 lagen

 • In grote lijnen de contouren van het huidige gebouw volgen

 • Indicatie van het nieuw te realiseren vloeroppervlak is gelijk aan dat van de huidige gebouwen: 11.000 m2 bruto vloeroppervlak.

Inrichting gebied

 • Bestaande bomen en boomstructuren zoveel als mogelijk behouden

 • Nieuwe bomen, heestergroepen en gras toevoegen

 • Beleefbare relatie water en maaiveld

 • Glooiende voetgangerspaden die het binnengebied ontsluiten

 • Parkeerplekken die langs de Poortlaan liggen groen afzomen door middel van een haag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep en programma

De doelgroep voor dit project zijn ouderen. Zij wonen hier zelfstandig, maar de plattegronden van de woningen zijn zo ontworpen dat bewoners zelfstandig hulp in kunnen kopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de badkamers en toiletten en buitenruimten geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.

Het programma bestaat uit 93 woningen, verdeeld over verschillende segmenten:

 • 30 sociale huurwoningen (het woonblok aan de Ridderlaan, naast fase 1)

 • 44 middeldure vrije sector huurwoningen (de twee middelste blokken)

 • 19 koopwoningen (het woonblok op de hoek van de Poortlaan/Ridderlaan)

Toelichting Ontwerp

Het ontwerp voor Zorgcampus Ridderhof bestaat uit 4 bouwblokken van elk 4 lagen. De losstaande gebouwen met doorzichten transformeren het gebied dat nu van de wijk wordt afgeschermd door een aaneengesloten bebouwing rondom een besloten tuin, naar een karaktervol open parklandschap dat onderdeel wordt van de wijk.

Belangrijke stedenbouwkundige hoekpunten, zichtlijnen en entrees worden geaccentueerd in de architectuur en geven de gebouwen hun oriëntatie. De gebouwen zijn ‘alzijdig’, dus hebben geen achterkanten. Ze staan vrij in het parklandschap. De gebouwen is iets hoger dan de huidige bebouwing en iets lager dan de nieuwbouw van fase 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Architectuur

Uitgangspunt voor de architectuur was voor KvdK Architecten om een plan te maken dat in de bestaande wijk past. Kijkend naar de vele gemetselde, rijk gedetailleerde woningen rondom het plangebied is de keuze voor metselwerk een logische keuze.

Open en gesloten

De gevels aan de buitenzijde van het gebied zijn meer gesloten van karakter. Zij hebben smallere raamopeningen in een gelijkmatig repeterend patroon. De gevels aan het binnengebied zijn opener van karakter om de visuele verbinding met het parklandschap te optimaliseren. De balkons aan de openbare zijde zijn gesloten met metselwerk balkonranden. Balkons aan de zijde van het park zijn transparant om meer zicht op het parklandschap te krijgen. 

Rijke detaillering

Door horizontale metselwerk banden van staand metselwerk wordt het gebouw visueel gebroken in hoogte. Het horizontale karakter sluit aan bij het parklandschap. Er ontstaat een klassieke indeling van het gebouw waarin het gebouw wordt opgedeeld in een plint, middenstuk en dak.

De prominente rijk gedetailleerde bovenrand met inpandige goot en het dak zijn een eigentijdse verwijzing naar de omliggende jaren 30-architectuur in de wijk. De bovenste laag is als kap laag ontworpen met geïntegreerde inpandige balkons. In de schuine kap zijn een aantal dakkappellen gemaakt welke in de dakgoot staan waardoor een spannend ensemble ontstaat tussen gevel en dak en de gebouwen onderling.

De kleuren metselwerk zorgen dat de gebouwen visueel zelfstandig in het parklandschap worden gepositioneerd. De roodbruin genuanceerde baksteen sluit aan bij de overwegend rode baksteen in de wijk. De geel genuanceerd baksteen brengt contrast tussen de gebouwen en maakt van het ensemble van gebouwen een statig geheel dat aansluit op het parklandschap.

 

 

 

 

 

 

 

Een parklandschap

Vanaf het begin is de ambitie geweest om het park met de vijver meer onderdeel te maken van de wijk. Er is een open parklandschap ontworpen, waarin bestaande bomen zoveel mogelijk behouden blijven. Deze worden aangevuld met nieuwe bomen, heesters en gras.

De parkeerplekken liggen aan de noord-, oost- en westzijde van het plan zodat het middengebied groen en vrij kan blijven. De plekken worden afgezoomd met groene hagen zodat de auto’s zoveel mogelijk uit het beeld blijven.

Parkeeroplossing

Bij nieuwbouw heeft de gemeente beleid voor het aantal parkeerplekken dat gerealiseerd moet worden. Er worden zoveel mogelijk plekken op eigen terrein gerealiseerd. Daarnaast wordt een aantal plekken gebruikt bij fase 1. Daar zijn destijds meer plekken aangelegd dan vereist. Tot slot wordt een deel van de plekken in de directe omgeving meegerekend, aangezien ook in de oude situatie bezoekers van St Willibrord en de Ridderhof gebruik maakten van straatplekken.  

Vervolgproces

Fase 1 is in overeenstemming met het bestemmingsplan/beheersverordening en met gebruikmaking van door B&W vast te stellen ‘binnenplanse’ vrijstellingen/afwijkingen gerealiseerd.  Voor fase 2 wordt dezelfde procedure gevolgd. Daar is bij het uitwerken van het ontwerp rekening mee gehouden.

De WBS wil derde kwartaal 2020 de aanvraag indienen. De gemeente zal daarbij het plan formeel toetsen.  De toets door de Welstandscommissie heeft inmiddels al plaatsgevonden en is akkoord gegaan met het plan zoals het nu op deze website staat. Na de vergunningsprocedure bij de gemeente zal de sloop en vervolgens nieuwbouw beginnen. De WBS verwacht dat dit ongeveer 2  jaar zal duren. 

 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl