Duurzaamheidsbeleid

 

 

 

Duurzaamheidsbeleid 2018-2023

Duurzaamheid is “hot” en is feitelijk een containerbegrip. Het gaat onder andere over energiezuinigheid, energieneutraal, klimaatneutraal, CO² neutraal, circulariteit of hernieuwbaarheid. De noodzaak om (als wereld) nu te handelen om problemen te voorkomen is duidelijk aangetoond. Op dit moment legt de politiek de nadruk op het verminderen van de CO²- uitstoot. Wij zetten in op een bredere aanpak van duurzaamheid.

Daarbij komt de beperking van de energievraag op de eerste plaats. Daarna volgen andere stappen, waarbij de keuze tussen duurzame energiebronnen en zo efficiënt en schoon mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen mede bepaald wordt door de mogelijkheden. Daarnaast zijn wij er ons van bewust dat een goede balans tussen kosten en opbrengsten voor de huurder van groot belang is.

Op landelijk niveau zijn doelstellingen vastgesteld voor de CO²-reductie en de energie-index(labels) bij woningcorporaties: gemiddeld label B in 2021. De voortgang die wij boeken op dit vlak vindt u in onderstaande tabel. In 2020 zijn nagenoeg alle woningen met slechte labels (E t/m G) aangepakt.

 

Hoewel ons bezit veel eengezinswoningen telt en een Nul op de Meter renovatie (NOM) dan goed mogelijk is in tegenstelling tot gestapelde woningen, zien wij dat niet als de meeste relevante oplossing voor ons bezit. Een groot deel is namelijk gemeentelijk monument of gelegen in wettelijk bescherm dorpsgezicht wat ingrijpende aanpassingen aan de schil (buitenzijde) van een woning belemmert. Daarnaast vinden wij de investeringen te hoog en op dit moment inefficiënt. Tenslotte draait NOM ook om veel (en dure) techniek. Deze is bij de huidige stand van zaken niet altijd toepasbaar in ons werkgebied (o.a. vanwege belemmeringen rondom opslag van warmte in de bodem). Naast het zoveel mogelijk energiezuinig maken van de woningen door te isoleren en waar mogelijk te voorzien van zonnepanelen, gaan wij ons de komende tijd samen met de gemeente richten op alternatieven voor CO²-neutrale warmte- en/of energieopwekking op wijk- en buurtniveau.

Wat willen we zoal bereiken en doen

In de komende periode (2019-2023) willen wij er voor gaan zorgen dat onze woningen gemiddeld een energie-index van < 1,4 (label B) hebben. Na mutatie heeft een woning bij voorkeur label A maar tenminste label B en met ingang van 2020 worden bij mutatie de woningen aangepast op gasloos komen. Voor de bestaande voorraad gaan wij plannen maken om het aantal gasaansluitingen af te bouwen, bij voorkeur aan de hand van plannen en afspraken samen met de gemeente voor een duurzaam warmtenet en collectieve opwekking van wind- en zonne-energie op buurt- en dorpsniveau.

Wij werken er naar toe dat eind 2019 ons bedrijfskantoor 50% van de benodigde elektriciteit zoveel als mogelijk zelf opwekt. In 2020 willen we dat onze bedrijfsvoertuigen zijn vervangen door elektrisch aangedreven auto’s. In nieuw af te sluiten contracten wordt met ingang van dit jaar een duurzame procesvorming voorgeschreven en bij het (her) ontwikkelen van locaties wordt gekeken naar circulariteit: hergebruik van bestaand vastgoed en/of materialen.

Als doelstelling op de langere termijn zorgen wij er voor met onze woningen in 2050 60% CO² besparing te bereiken. Op weg daar naar toe zullen we onder andere met ingang van 2019 bij (ver)nieuwbouw individuele woningen niet meer op het gas aansluiten; verwarming geschiedt op alternatieve wijze. Projectmatig zullen wij onze woningen voorzien van een mogelijkheid tot het opwekken van elektriciteit. We gaan onze huurders goed inlichten over hun energiegebruik, geven hen zelf inzicht in het verbruik en de daarbij te maken keuzen. Wij beiden onze huurders een keuzekaart aan met simpele maatregelen (zonnepanelen, digitale thermostaat en app) met als kanttekening dat zonnepanelen alleen worden toegestaan op daken die al voldoende zijn geïsoleerd (dit om te voorkomen dat in de loop  der tijd het dak met zonnepanelen alsnog vervangen zou moeten worden). Waar mogelijk wordt toepassing van zonneboilers nagestreefd.

Ons beleid is besproken met huurders (Huurdersvereniging de Wassenaarsche) en de gemeente. Wij zijn ons er van bewust dat door voortschrijdende technische ontwikkelingen en ervaringen ons duurzaamheidsbeleid een dynamisch karakter heeft en het zich voortdurend zal aanpassen. Wij gaan aan de slag om de corporatie te vergroenen.

 

 

 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl