Prestatie afspraken

Wassenaar - Woningbouwvereniging St. Willibrordus, de Wassenaarsche Bouwstichting, de huurderbelangenvereniging Rozenstein, huurdersvereniging De Wassenaarsche en de gemeente Wassenaar werken de komende jaren samen aan het behoud en versterken van Wassenaar als een aantrekkelijke woongemeente. Deze samenwerking is bekrachtigd door middel van het ondertekenen van prestatieafspraken.

Thema’s
Belangrijke thema’s uit de prestatieafspraken zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, woningkwaliteit, duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke opgaven, zorg en leefbaarheid.

Woningvoorraad
Woningbouwvereniging St. Willibrordus en de Wassenaarsche Bouwstichting houden een aanzienlijk deel van hun woningvoorraad beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast gaan zij maximaal 15% van hun bezit liberaliseren, waardoor woningen vrijkomen voor de middeninkomens. Tegelijkertijd investeren de woningcorporaties in nieuwe sociale woningen. Betaalbare woningen met speciale aandacht voor kleine huishoudens.

Verduurzaming
Woningbouwvereniging St. Willibrordus en de Wassenaarsche Bouwstichting investeren de komende jaren in de verduurzaming van hun woningvoorraad. De gemeente, de corporaties en de huurders verkennen bovendien creatieve oplossingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van energiebewustzijn onder inwoners van Wassenaar.

Samenwerken
De huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente willen dat alle inwoners van Wassenaar, ook mensen met beperkingen, goed en zelfstandig kunnen blijven wonen in de wijk. Partijen gaan op het gebied van wonen, zorg en leefbaarheid nauwer samenwerken. Daarbij wordt actief gewerkt aan woonoplossingen voor kwetsbare bewoners, het stimuleren van zorg voor elkaar en toegang tot voorzieningen.

Prestatieafspraken
De prestatieafspraken en bijhorende activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

U kunt hier de prestatieafspraken teruglezen.

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl